Zdrowie

Jaki jest zakres działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja ubezpieczeniowa. Należy on do sektora finansowego i istnieje od 1934 roku. Obecnie obsługuje 20 milionów Polaków i ma naprawdę wiele zadań.

Zakres działań ZUS.

Zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to realizowanie przepisów o ubezpieczeniach. Rolą ZUS jest więc gromadzenie składek na ubezpieczenia społeczne obywateli. Ubezpieczenie społeczne jest to gwarantowane przez państwo świadczenie z tytułu: osiągnięcia wieku emerytalnego, niezdolności do pracy, choroby lub urlopu macierzyńskiego

Z uzbieranych pieniędzy obywateli wypłacane są: emerytury, zasiłki i renty. Ich wysokość jest jednak ustalana ustawowo przez rząd i parlament. Zakład pobiera składki, jak również wypłaca świadczenia osobom uprawnionym. Szczegółowy zakres działań określa ustawa z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Składki oraz świadczenia.

Odprowadzanie składek jest w Polsce obowiązkowe. Muszą to robić osoby, które pracują na etacie, umowie – zleceniu oraz osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Z zebranych z tych składek pieniędzy ZUS wypłaca obywatelom cztery rodzaje świadczeń, a są to:

 • emerytury
 • renty
 • zasiłki chorobowe
 • zasiłki wypadkowe.

Składki wpłacane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiadają tym poszczególnym świadczeniom. Mamy więc kolejno składkę: emerytalną, rentową, chorobową oraz wypadkową.

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłacana jest również składka na ubezpieczenie zdrowotne, jednak pieniądze te następnie są przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Dokładnie tak samo właśnie jest ze składkami na Otwarte Fundusze Emerytalne.

Wysokość składek.

Wysokość składek, które są odprowadzane, to:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 19,52% podstawy wymiaru składki
 • składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 8% podstawy wymiaru składki
 • składka na ubezpieczenie chorobowe w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości od 0,40 do 8,12%.

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłacane są również inne składki, które instytucja następnie przekazuje do wybranych podmiotów. Należą do nich:

 • składka zdrowotna przekazywana do NFZ – 9%
 • składka na Fundusz Pracy – 2,45%
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10%
 • składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), obowiązująca od 01.01.2010 roku – 1,5%.

Składki również dla przedsiębiorców.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą również są zobowiązane do odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Stawki dla przedsiębiorców obliczane są jednak na podstawie przeciętnego wynagrodzenia zatwierdzonego w budżecie państwa. Podstawę wymiaru składek stanowi zawsze 60% tej kwoty.

Przedsiębiorcy odprowadzają więc następująco składki na:

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) – 19,52%
 • ubezpieczenie zdrowotne – 9%
 • Fundusz Pracy – 2,45%
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10%.

Zdrowie jest najważniejsze, ale czasem zdarza się, że się pogorszy i wtedy trzeba udać się na wcześniejszą emeryturę lub rentę.