Zdrowie

Bezpieczeństwo w pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) jest bardzo ważna. Jest to zbiór zasad, które określają sposób wykonywania danej pracy w ten sposób, aby wykonywać ją w sposób bezpieczny i higieniczny. Istnieją sformułowane w tym zakresie obowiązki pracodawcy oraz prawa i obowiązki pracownika związane z BHP.

Obowiązki pracodawcy.

Każdy pracodawca odpowiedzialny jest za stan bezpieczeństwa oraz higieny pracy w swoim zakładzie pracy. Jednak dla przyjęcia tej odpowiedzialności nie mają natomiast znaczenia obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom, którzy są z poza danego zakładu pracy.

Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jednocześnie przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany, aby:

  • zorganizować pracę w sposób, który będzie zapewniał bezpieczne i higieniczne warunki pracy
  • zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów, jak również zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie , jak również kontrolować wykonanie tych poleceń
  • zawsze reagować na potrzeby w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosować środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego już poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc zawsze pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania danej pracy
  • zapewniać rozwój spójnej polityki, która będzie zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej oczywiście zagadnienia techniczne, jak również organizację pracy, warunki tejże pracy, stosunki społeczne, a także wpływ czynników środowiska pracy
  • zawsze uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, jak również pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią, a także pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych wszelkich działań profilaktycznych
  • zapewnić odpowiednie wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji oraz zarządzeń, które wydawane są przez organy nadzoru nad warunkami pracy
  • zapewnić skrupulatne wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Pracodawca ma również wobec swoich pracowników obowiązek informacyjny, dotyczący istniejących w zakładzie pracy wszelkich zagrożeń dla życia i zdrowia, jak również ma w obowiązku wyznaczenie osób do udzielenia pierwszej pomocy i działań ewakuacyjnych w przypadku pożaru.

Jeśli istnieje możliwość zagrożenia zdrowia lub życia, wówczas pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracowników o tym fakcie oraz do podjęcia działań, które będą miały na celu zapewnienie ochrony pracowników.

Obowiązki pracownika.

Pracownik jest oczywiście zobowiązany do przestrzegania zasad BHP. Powinien on przede wszystkim znać ich treść oraz wykonywać swoją pracę w ten sposób, aby ich nie naruszać.
Pracownik ma również obowiązek poddawania się badaniom lekarskim – zarówno tym wstępnym, jak również okresowym i kontrolnym.